Stránky jsou v úpravě.

Obchodní podmínky

Základní údaje o dodavateli – provozovateli internetového obchodu www.ekoveci.cz:

 

Kateřina Zelená

U Stadionu 749

537 03  Chrudim III

 

IČO: 87768577

Tel: +420 776 002 600

E-mail: obchod@ekoveci.cz

 

Číslo účtu (Fio banka): 2100205600/2010

Variabilní symbol: číslo vaší objednávky

 

OBECNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem ("nakupujícím").
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.
 • Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

 

Registrace v internetovém obchodě www.ekoveci.cz

Pro objednávání na www.ekoveci.cz není nutná registrace.

V případě registrace:

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě www.ekoveci.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním informativních e-mailů z internetového obchodu www.ekoveci.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů".

Informativní e-maily budou zasílány maximálně 1x do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: obchod@ekoveci.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností:

 • z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Objednávání zboží
 • Každá objednávka (dále "kupní smlouva", "smlouva") musí obsahovat:
  • kontaktní údaje (jméno a příjmení případně název společnosti, fakturační a doručovací adresu, email, telefonický kontakt, příp. IČO, DIČ)
  • způsob platby za výrobky a vybraný způsob doručen
 • Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky.
 • Přijaté objednávky jsou závazné, zákazník bude informován emailem o potvrzení přijaté objednávky.
 • Pokud zboží již není dostupné (není na skladě), obchodník o této skutečnosti informuje zákazníka emailem, příp. telefonicky a nabídne jinou variantu zboží nebo zrušení objednávky.
 • Dodatky ke smlouvě či odchylky od smlouvy, které by podstatně měnily podmínky nabídky (již odeslané objednávky), jsou možné pouze po předchozí dohodě s obchodníkem a jeho souhlasem.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

Zákazník

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky systémem.
 • Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky emailem na: obchod@ekoveci.cz, příp. telefonicky.
 • Při zrušení objednávky je nutné uvést vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
 • Číslo objednávky (variabilní symbol) obdrží zákazník v potvrzovacím emailu bezprostředně po přijetí objednávky.

 

Obchodník

 • Obchodník si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:
  • se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • se podstatně změnila cena výrobku a zákazník nesouhlasí s navýšením ceny, popř. objednaný výrobek není dlouhodobě dostupný,
  • zákazník nedodržel tyto Obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo
  • v minulosti nepřevzal výrobky.
 • O zrušení objednávky ze strany dodavatele, informuje zákazníka na některý z uvedených kontaktů.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 
Doručení výrobků a platba za objednané zboží
 • Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží, dopravné (poštovné) a balné způsobem zvoleným v objednávce zboží a v uvedeném termínu.
 • Cena zboží uvedená u produktu jako "naše cena" je konečná a v české měně.
 • Přepravu zboží zajišťuje Česká pošta, Zásilkovna.
 • Cena přepravy je dle tarifů České pošty nebo Zásilkovny.
 • Platbu předem zákazník poukazuje na číslo účtu 2100205600/2010 pod VS, který nalezne v objednávce. Objednané zboží je zákazníkovi odesláno po přijetí částky na účet dodavatele.
 • DOSTUPNOST VEŠKERÉHO ZBOŽÍ (POKUD NENÍ SKLADEM) JE UVEDENA U KONKRÉTNÍHO PRODUKTU. POKUD JE ZBOŽÍ SKLADEM, DODACÍ DOBA JE 1 - 3 DNY. MOŽNÝ JE I OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ V CHRUDIMI.
 • Při platbě předem mějte prosím na paměti, že bankovní převod trvá přibližně 1 - 2 pracovní dny. Objednané zboží zasíláme 1 - 3 dny po připsání peněz na náš bankovní účet, o jeho odeslání vás budeme vždy informovat.
 • V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.
 • O předání zásilky doručovateli je zákazník informován obchodníkem prostřednictvím informačního emailu na kontakt uvedený v objednávce.

 

Garance vrácení peněz do 14 dnů bez udání důvodu
 • Zákazník má možnost v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 1829 odst. 1 vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím bez udání důvodu.
 • Využije-li zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle obchodníkovi oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží zákazníkem.
 • V takovém případě zákazník kontaktuje obchodníka a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, a zároveň uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • Jde-li o smlouvu (objednávku), jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu (objednávku), jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Zákazník je povinen obchodníkovi vrátit zboží a obchodník je povinen vrátit zákazníkovi nejpozději do 14 dní všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.
 • Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
 • Obchodník není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá (osobně nebo prostřednictvím přepravní služby) nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 • Jestliže zákazník při objednávání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí obchodník zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Není možné odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které je upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zákazník nemůže vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na adresu obchodníka, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Vrácení se týká i případných dárků k objednávce zdarma.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Doporučujeme zboží pojistit. Odpovědnost za vady vzniklé přepravou tak ponese přepravce.
 • Náklady na vrácení zboží obchodníkovi hradí kupující.
 • Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Přijaté peněžní prostředky budou prioritně vráceny bezhotovostním způsobem na bankovní účet sdělený zákazníkem. Jiný způsob není možný.

 

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Naším cílem je vyřešit reklamaci vždy ke spokojenosti zákazníka.

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním
 • Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce (dodavatele) a stvrzením tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od přepravce, případně vyzvednuto na poště nebo odebráno objednavatelem osobně od dodavatele.

 

Povinnost překontrolování zboží
 • Zákazník ke povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena.
 • Pokud je zásilka poničena, zákazník nepřijme zásilku, sepíše s doručovatelem reklamaci a neprodleně kontaktuje obchodníka.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat obchodníka, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Uplatnění reklamace
 • K reklamačnímu řízení budou přijaty pouze kompletní výrobky s přiloženým dokladem o koupi, fakturou či jiným dokladem stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamaci je možné uplatnit elektronicky nebo písemně, a to na adrese uvedené v Kontaktech.

 

Zboží nelze reklamovat, jestliže byl vadný stav způsoben:
 • použitím výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • nesprávným skladováním výrobku, neodborným zásahem do výrobku či zanedbanou údržbou
 • běžným používáním výrobku, běžným opotřebením
 • po uplynutí zákonem stanovené záruční lhůty
 • živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj apod.
 • doručovatelem (v případě, kdy dojde k poškození zásilky během přepravy doručovatelem, objednavatel takovouto zásilku nepřijme, sepíše na místě reklamační protokol s doručovatelem a oznámí skutečnost dodavateli)

Nelze přijmout k reklamaci zboží bez dokladu prokazující nákup u obchodníka. Reklamace nebude také přijata z důvodu nevyhovujících vlastností zboží. Na takovéto situace se vztahuje Garance vrácení peněz do 14 dnů.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

Postup reklamace
 • Zákazník neprodleně informuje obchodníka o zjištění vadného stavu výrobku.
 • Zákazník zašle vadné zboží, kopii dokladu o koupi a popis vady na adresu obchodníka.
 • Obchodník je povinen vyřídit reklamaci neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem zpět.
 • Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě.
 • Obchodník si vyhrazuje právo nepřijmout zásilky s dobírkou či doručované jiným způsobem, než je stanovený v těchto obchodních podmínkách.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

V Chrudimi, dne 1.3.2016.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.